Tange Kristne Friskole   
Nærhed og nærvær
 

 

Faglærerne om faget:

Gennem undervisningen ønsker vi at give eleverne kendskab til Bibelen, den kristne tros indhold og praksis. Vi ønsker at arbejdet med kristendomsfaget bidrager til elevernes alsidige personlige udvikling, og dermed giver dem væsentlige input til deres holdningsdannelse og konsekvenser heraf i forhold til menneskelivet. Vi ønsker, at eleverne oplever og erkender, at kristendommen er et fundament for tro, livsopfattelse og etik.  Vi ønsker at give eleverne en viden om kristendommens samfundsmæssige og kulturelle udtryk. Samtidig ønsker vi at eleverne får en færdighed i at relatere etiske, samfundsmæssige og eksistentielle spørgsmål til kristendommen.

 

 

Signalement af faget kristendomskundskab

 

Der undervises i kristendomskundskab på 0.-9. klassetrin bortset fra det klassetrin, hvor konfirmationsforberedelsen finder sted.

 De centrale kundskabs- og færdighedsområder samt hovedområderne herunder er:

 Bibelen

 Bibelen som bog

 • Tilblivelse, kanondannelse, opbygning, skrifter, oversættelse, udbredelse og betydning

 Frelseshistorien i GT og NT fra skabelse til nyskabelse

 • Urhistorien, patriarkerne og Israels historie
 • Jesu liv, død, opstandelse og himmelfart
 • De første kristne, de sidste tider, Jesu genkomst, dom og nyskabelse

 Bibelens profetiske, poetiske og læremæssige dele

 • Dele af GT's lovgivning, tempeltjeneste og fester
 • Profeter og profetier
 • Poesi, særligt salmerne i GT
 • Læremæssig og etisk undervisning i NT

 Kristen tro og etik

 • Guds handlinger i skabelse, frelse, helligelse og nyskabelse
 • Troen på Gud Fader, Søn og Helligånd
 • Det kristne livs- og menneskesyn
 • Kristen trospraksis i hjem og menighed herunder bøn, bibelbrug, dåb og nadver
 • Kristen etik i mødet med medmennesket, samfundet og naturen, herunder De ti Bud, det dobbelte kærlighedsbud og forvalteransvaret

 

Kristendommen historisk og nutidigt

Dansk og international kirke- og missionshistorie

Kristne kirkesamfund

Folkekirken, kirkelige retninger og organisationer

Mission og diakoni

Salmer og kristne sange

Kristne symboler og kristen kunst

Kristendommen i kultur og i samfund

 

Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser

Grundlæggende træk i udvalgte verdensreligioner

Nyreligiøse bevægelser, livssyn og strømninger

Religionernes plads og betydning i forskellige samfund

Mødet mellem kristendommen og religionerne

De grundlæggende kundskaber skal i hvert af de fire områder udvikles i løbet af skoleforløbet i fagets lektioner, så vel som når faget indgår i tværgående emner.

De centrale kundskabs- og færdighedsområder med deres underpunkter er sammen med fagformål og del- og slutmål grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen i overensstemmelse med fagets formål.

 

Formål for faget kristendomskundskab

 Stk. 1: Formålet med undervisningen i kristendomskundskab er, at eleverne opnår

 • indsigt i Bibelen, i den kristne tros indhold og praksis og i kristen etik
 • viden om kristendommens historie og nutid
 • færdighed i at arbejde med emner inden for Bibelen og kristendommen

 Stk. 2: Undervisningen sigter mod, at

 • faget bidrager til elevernes alsidige personlige udvikling, herunder deres holdningsdannelse og livsførelse
 • eleverne oplever og erkender, at kristendommen kan være et fundament for tro, livsopfattelse og etik
 • eleverne får mulighed for at møde Guds ord til tro og til vækst i troens liv

Stk. 3: Faget bidrager til elevernes aktive medleven i og ansvar for et frit og demokratisk samfund ved, at eleverne opnår

 • viden om kristendommens samfundsmæssige og kulturelle udtryk
 • færdighed i at relatere etiske, samfundsmæssige og eksistentielle spørgsmål til kristendommen
 • indsigt i forholdet mellem kristendommen og andre religioner og livssyn

Stk. 4: Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser inddrages i undervisningen med henblik på, at eleverne

 • opnår kendskab til disse
 • får forståelse og respekt for mennesker med anden livsopfattelse
 • får en øget forståelse for kristentroens egenart og den kristne missions udfordringer

 

Kristendomsundervisningens grundlag

Stk. 1. Undervisningen bygger på den kristne tro, således som den er udtrykt i Bibelen, som er Guds inspirerede, troværdige og urokkelige ord og absolutte autoritet i alle spørgsmål vedrørende kristen tro, lære og livsførelse.

Stk. 2. Undervisningen bygger på den overbevisning, at Den evangelisk-lutherske kirkes bekendelse er et sandt udtryk for, hvad Gud har åbenbaret til frelse for os i Den hellige Skrift.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slutmål for faget kristendomskundskab

Efter 9. klassetrin

 

 

Bibelen

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber, oplevelser og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at læse og lytte til bibelske beretninger og andre bibelske tekster med udbytte
 • at formidle indsigt i bibelske enkeltberetninger og den samlede bibelske historie på forskellig vis (bibelfortælling, resumé, samtale, poesi, billedkunst ...)
 • at forstå og anvende centrale bibelske begreber
 • at orientere sig i Bibelen, dens skrifter og genrer
 • at benytte håndbøger og andre hjælpemidler i arbejdet med bibelske tekster
 • at relatere bibelske tekster til kristen tro og kristent liv
 • at lade sig udfordre af bibelteksterne
 • at drøfte og forholde sig til forskellige forståelser af Bibelen og enkelttekster – fra bibelhistorier, folkelige forståelser og videnskabelige tolkninger
 • at se sammenhænge og brudflader mellem bibelske beretninger, almene livsværdier og samfundsmæssige forhold

 

 

Kristen tro og etik

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber, oplevelser og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at redegøre for det centrale indhold i kristentroen
 • at redegøre for, hvad det vil sige at være menneske og at være kristen
 • at drøfte grundlæggende tilværelsesspørgsmål i lyset af kristentroen
 • at beskrive centrale elementer i en kristen trospraksis og betydningen af dem
 • at redegøre for centrale bud og værdier i kristen etik i forhold til medmennesket, samfundet og naturen
 • at genkende og vurdere forskellige etiske argumentationsformer
 • at indgå i etiske diskussioner på basis af en kristen etik og i med- og modspil med andre etiske værdisæt
 • at relatere spørgsmål om kristen tro og etik til relevante bibelske tekster og grundtanker
 • at lade sig udfordre af kristen tro og etik
 • at tilegne sig kristen tro og vokse i livet som kristen – for dem, som ønsker dette

 

Kristendommen historisk og nutidigt

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber, oplevelser og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at forstå højtider, gudstjeneste, ritualer og symboler i kirken og kunne anvende dem
 • at orientere sig i det kirkelige landskab: folkekirken med dens retninger og organisationer, udvalgte kirkesamfund samt tværkirkelige bevægelser
 • at kende kirkehistorien som baggrund for forståelse af aktuelle kirkelige forhold, nationalt og internationalt, samt til forståelse af udfordringer til kirken og kristendommen
 • at drøfte centrale brudflader i forståelsen af og udøvelsen af kristendommen og forholde sig til dem
 • at forstå og forholde sig til den kristne mission og diakoni og deres aktuelle udfordringer
 • at anvende og tolke salmer og kristne sange
 • at bruge salmebogens registre og tekstdel
 • at opleve klassiske og aktuelle kunstneriske udtryk af motiver fra kristendommen og at formulere sig om betydningen og om brugen af dem
 • at redegøre for og vurdere kristendommens og folkekirkens historiske betydning for dansk kultur og samfund
 • at drøfte kristendommens plads i og aktuelle udfordringer til samfundet

 

Ikke-kristne religioner og andre livsopfattelser

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber, oplevelser og færdigheder, der sætter dem i stand til:

 • at redegøre for grundtanker og central trospraksis i udvalgte verdensreligioner
 • at forstå de historiske sammenhænge mellem jødedom, kristendom og islam og kende ligheder og forskelle mellem dem
 • at beskrive og forholde sig til udvalgte religiøse sekter og bevægelser
 • at genkende elementer fra Østens religioner i nyere religiøse strømninger, bevægelser og enkeltfænomener og forholde sig til dem
 • at sammenligne og vurdere grundlæggende træk på tværs af religionerne
 • at perspektivere kristentroen i lyset af andre religioner og livssyn – og andre religioner og livssyn i lyset af kristentroen
 • at forstå og drøfte religionernes betydning for enkeltpersoner, familier og samfundsmæssige forhold
 • at møde medmennesker med indsigt, et åbent sind og en personlig forankring
 • at leve som aktive og ansvarlige mennesker i et demokratisk og flerkulturelt samfund i en globaliseret verden   

Tange Kristne Friskole - Husbondvej 39, 8850 Bjerringbro - DK - 86 65 92 11 - tkf@fkf-skoler.dk

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk