Tange Kristne Friskole   
Nærhed og nærvær
 

Praktiske fag: sløjd og billedkunst

Sløjd

Faglæreren om faget:
 
Sløjd har flere sider end man måske lige tror.
- glæden ved at bruge sine hænder til udfordrende opgaver.
- glæden ved at skabe smukke ting og føle stoltheden når tingene er færdige.
- evnen til at tegne og planlægge forud for arbejdet - og at følge plantegningen, uanset om det er ens egen eller fra en bog.
- Faget er nogle elevers ugentlige højdepunkt. Praktisk arbejde, friheden til at arbejde i eget tempo og duften af træ.
- Sløjd bygger videre på andre fag, fx dansk og matematik. Tilsammen giver det en større dybde i alle fagene.

 

 

Formål for faget sløjd

Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til skabende og håndværksmæssig fremstilling. De skal udvikle færdigheder i at formgive og fremstille ting, der har æstetisk og funktionel værdi samt blive i stand til at forstå samspillet i processen fra ide over planlægning til udførelse.

Stk. 2. Elevernes fantasi, glæde ved at skabe, eksperimenterende og vurderende holdning udvikles gennem fordybelse i den praktiske produktfremstilling for herigennem at styrke oplevelsen af tillid til egne muligheder.

Stk. 3. Eleverne gøres fortrolige med historiske og nutidige teknologier samt områder som arbejdsmiljø, miljø og ressourcebevidsthed. Derved bidrager faget til deres forståelse af samspillet med vor fysiske omverden og naturen. Eleverne opøves i samarbejde, medbestemmelse og medansvar gennem en arbejdsform, hvor dialog og samarbejde er en del af undervisningsmiljøet.

Der undervises periodevis i faget på nedenstående klassetrin

 

Slutmål for faget Sløjd

Efter 4. /5. /6.  klassetrin

Design og produkt

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

- gennemføre et arbejdsforløb fra inspiration og idé over planlægning til udførelse og evaluering.

- vurdere et færdigt produkt ud fra en æstetisk og funktionel synsvinkel.

- formgive med personligt præg og i overensstemmelse med valg af tid og kultur.

- eksperimentere med materiale, form, farve og funktion.

- fortælle om arbejdsprocessen og fremlægge produktet.

Materiale- og værktøjskendskab

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

- vælge og bruge værktøj, maskiner og øvrige tekniske hjælpemidler hensigtsmæssigt.

- kende og efterleve sikkerhedskrav for værktøj og maskiner, der indgår i undervisningen.

- afprøve forskellige materialers muligheder og begrænsninger, fortrinsvis træ og metal.

- forholde sig til arbejdsmiljø i forbindelse med arbejdsprocesser.

- forholde sig til miljø, herunder bæredygtighed, ved materialevalg og bearbejdelse.

Kulturteknikker

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

- anvende nutidige teknologier.

- anvende teknologier fra historiske perioder og fremmede kulturer.

- drøfte, hvordan menneskelig udviklingstrang påvirker vor levevis.

- forholde sig til håndværkets betydning i forskellige samfund.

Skabende processer

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

- udtrykke sig gennem skabende, praktisk arbejde.

- arbejde i en kreativ arbejdsproces.

- vurdere egen arbejdsindsats. 

 

 

 

 

 

Billedkunst

Faglæreren om faget:

Billedkunst er et åndehul for nogle elever og et mørkt århundrede for andre. Det er helt naturligt at der er forskel i fornemmelsen for faget. Men uanset hvordan man vender og drejer følelsen for faget bunder den i om man føler sig dygtig eller som et fjols når man får stukket penslen i hånden.

Derfor er min tilgang til undervisningen i faget at jeg skal lære eleverne teknikker og fif der gør deres produkter til en succes - også når de kommer hjem med dem som gaver. Det er glæden ved at skabe noget godt der får eleverne til fortsat at være kreative efter de forlader skolen. De skal også lære noget så svært som tålmodighed og at være tilfredse med egne arbejder, at turde være vilde og at turde planlægge arbejdet minutiøst. 

Jens Kristian

Vi underviser efter Undervisningsministeriets Forenklede Mål Billedkunst som findes på nedenstående link

http://www.emu.dk/omraade/gsk-l%C3%A6rer/ffm/billedkunst

 

 

 

 

 

 

Formålet med billedkunst

Formålet med undervisningen i billedkunst er, at eleverne ved at skabe, opleve og analysere billeder bliver i stand til at se og sanse på en rig og nuanceret måde og at bruge og forstå billedsprog som et personligt meddelelses- og udtryksmiddel.

Stk. 2. Eleverne skal i arbejdet med plane, rumlige og elektroniske billeder tilegne sig viden og indsigt og få lyst til og grundlag for at udtrykke sig i og med billeder.

Stk. 3. Som led i deres æstetiske udvikling og som medskabere af kultur udvikler eleverne fortrolighed med kunstens og massekulturens billedformer, og de forstår betydningen heraf i egen og i fremmede kulturer.

Slutmål for faget Billedkunst

Efter 5./6. klassetrin

Billedfremstilling

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

- udtrykke sig i plant, rumligt og elektronisk billedarbejde.

- anvende forskellige teknikker, metoder og materialer hensigtsmæssigt i plant, rumligt og elektronisk billedarbejde.

- anvende praktiske erfaringer og teoretisk viden om formsproglige elementer, som form, farve og komposition i billedarbejde.

- eksperimentere med billeder.

- vælge form i forhold til indhold i billedarbejde.

- udvælge, anvende og kombinere forskellige billedudtryk.

- bruge aspekter af kunst, arkitektur og design i en vekselvirkning mellem teoretisk og praktisk billedarbejde.

- bruge forskellige billedkulturer i billedarbejde.

- deltage i billedarbejde sammen med andre.

Billedkundskab

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

- samtale om billeder.

- iagttage, beskrive, fortolke og vurdere billeder.

- genkende forskellige billedkategorier og -genrer.

- arbejde med billeder i forskellige sammenhænge med baggrund i den historiske og sociale kontekst, de er skabt i.

- se forskel på forskellige kulturers billedformer.

Visuel kommunikation

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:

- kommunikere idéer og betydninger i visuelle udtryk.

- vælge og anvende forskellige billedformer i formidlingen.

- præsentere egne og andres billeder, først og fremmest mundtligt og ved udstillinger.

- bidrage med visuelle udtryk i kulturprojekter i eller uden for skolen.


Tange Kristne Friskole - Husbondvej 39, 8850 Bjerringbro - DK - 86 65 92 11 - tkf@fkf-skoler.dk

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk