Tange Kristne Friskole   
Nærhed og nærvær

Tilsyn

Alle frie skoler skal efter friskoleloven have en tilsynsførende, der på forældrenes vegne følger med i, at friskolen lever op til undervisningsministeriets regler. Forældrene kan også vælge selvevaluering. Forældrene har på skolekredsmødet 31. maj 2017 valgt Anna Marie Hald som tilsynsførende.   

Kontaktoplysninger:

Brogade 28, 1. tv. 8850 Bjerringbro
2857 1368
annamariehald1968@gmail.com

 

 

Tilsynsrapport for Tange Kristne Friskole 2017
Offentliggjort  30/3 - 2017

Som tilsynsførende er jeg forpligtet på særligt at forholde mig til følgende fire punkter:

 

1. Elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk

2. At skolens samlede undervisning står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen

3. At skolen forbereder eleverne til frihed og folkestyre

4. At undervisningssproget er dansk

 

Det bliver let en skematisk gennemgang af skolens aktiviteter, men det vil jeg forsøge at undgå ved at trække nogle eksempler frem fra nogle af mine iagttagelser. Når man kommer på besøg på en skole bliver det øjebliksindtryk man oplever, men tonen elever/elever, lærere/elever og lærer/lærer imellem mærkes. På TKF er der en nærhed, vi kender hinanden. Og der er tillid, man anerkender alle hinandens roller. Ved lærerskift vil en klasse, som på alle andre skoler, lige tune sig ind på læreren og omvendt.

Undervisninges kvalitet bedømmer jeg ud fra det sete, samtaler med personalet og ved at sammenholde det med erfaringer fra tidligere år på stedet, og jeg kan udtrykke tilfredshed med eksamens- og standpunktskaraktererne som fremgår af skolens hjemmeside. Fra samme hjemmeside kan man se at Forenklede Fælles Mål benyttes som rettesnor for undervisningen, dog ikke i kristendom og seksualundervisning.

Der bliver stillet krav til eleverne, de har hjemmearbejde enten som at skrive et digt, eller at de skal have set på en histories tidslinje. En tredje har forberedt et oplæg om en safari i Kenya på engelsk i flot stil. I samme klasse er eleverne vant til samtale om forskellige emner på engelsk. I dansk opfordres eleverne til at undersøge sproget - hvad betyder relevant (vist nok fundet i et facebook opslag)?

Undervisningen organiseres på forskellig vis, i 3. kl. læser de op og taler om indhold i fællesskab, i 8. engelsk skiftes mellem arbejde i små grupper og i den store. I valg af organisation og materialer differentieres undervisningen i forhold til eleverne. Ved mine besøg har jeg erfaret at eleverne er interesserede og arbejdsomme.

Jeg kan konkludere at Tange Kristne Friskoles undervisning klart står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen

At skolen forbereder eleverne til frihed og folkestyre kan bl. a. ses af omgangsformen de mestrer, de er vant til at være sammen i frikvartererne og organisere legen, de fremlægger ofte for hinanden. Eleverne høres i forhold til ønsker til undervisning og hele skoledag. I undervisningen arbejdes med demokrati.

 

Besøgsdage:

19. september 2016

Dansk med 8./9. klasse. De arbejder med Bogen “Billeder fra 80’erne” en antologi. Vi læser digtet “Barndom" af Michael Strunge. "Hvad slags tekst er det? Hvad er forskellen til en novelle? De mange pauser….

Lektien til i morgen: Skriv et digt med titlen "Igår og idag"-digt, med min. 10 vers, indholdsrige sætninger. Tænk som ved

en stil i afsnit. Husk at smide de ikke-vigtige ord ud. Videre skal de arbejde med "Virkeligheden eksploderer"

Som en efterbehandling af Berlinturen svarer de på et spørgeskema. Der er spørgsmål omkring faktuelle steder og begreber, og der er spørgsmål til hvordan de har fungeret socialt.

 

1. / 2. Klasse dansk. Børnene arbejder med forskelligt indhold. 2. kl. har har hjemme set på historiens tidslinje, og de bliver spurgt om handlingen. ( Alinea, d'dansk, 2. Kl, fælles bog (på skærmen)) mens 2. kl. tager deres arbejdshæfte og laver opgave to. (I må tegne og I skal skrive lidt til spørgsmålet.), finder 1. klasse læsebogen frem. Vi skal finde det flotte billede om savannen. Hvilke dyr er der på savannen? Billed analyse. Hvordan er dybden skabt? (Stort i forgrunden) Børnene læser navne på dyr op, siden skal de sætte bolle om dyrenavne imellem andre ord. Næste opgave er med ordkort. Der er 3 elever, de er forskellige steder, så der er 2 forskellige opgavetyper. Efter 50 min er koncentrationen ved at fade ud. Hele flokken laver skriveøvelser de sidste 10 min.

 

1. december 2016

Dansk i 7. Kl. Find dagens ord-dokument frem. Relevant - hvad betyder det. Eleverne kommer med ord de er stødt på og forklarer dem for klassekammeraterne. Der skal arbejdes med diktat. Diktaten læses højt, der skrives ord ned og der tjekkes ved hjælp af pc. De benytter "stav7" fra dansk psykologisk forlag. Husk nu at skrive betydningen af ordet ned!

 

Engelsk i 8. Kl. Timen starter med et oplæg af en elev på engelsk om en tur til Kenya. For det er torsdag, og her skiftes eleverne til at holde oplæg for klassen. Dagens tema: A memory. Undervisningen foregår på engelsk, kun afbrudt af elever der definerer forskellen på hvordan endelserne -ed og -ing benyttes. Eleverne skriver sætninger med eksempler, og læreren tjekker undervejs. / I har fundet antonymer og synonymer for ordene i teksten./ Beskriv de tre personer i teksten ( der skrives i hæfter og på pc), fortæl en klassekammerat om personerne./ Lesson for tuesday…. Selv om der er højt tempo foregår det roligt i en venlig stemning. Højt fagligt niveau.

 

Dansk i 5./6. Emnet er fantasi. Vi lægger ud med at se en video - en mgp-sang "Fantastisk fantasi”, klassen samtaler om det sete. Jeres lektie til i morgen ligger på onedrive. Det er en video I skal have set til i morgen.

 

Dansk i 3. Kl. De arbejder med "Helge der ik' ku' vælge" Alinea. Teksten hedder: "Kunstmaleren og kassedamen” En forunderlig tekst der giver børnene mulighed for at undres. Efter tekstarbejdet fortsættes "Ny daglig dosis 3" forlaget Ole Camåe, "Skriv" (skriveøvelser), "Stav 3" diktat.

Arbejdet fortsætter med Stav 3, forøvelser til diktat nr 5. Husk lektier side 20/21.

 

6. marts 2017

2-3. Kl matematik. En øvelse i koncentration - Mens det ene hold spiller et matematikspil, får de øvrige gennemgået nyt stof. Børnene arbejder stille med få afbrydelser.

 

Matimatik i 4. Kl. Hvor bred er jeres tommelfinger. Hvor bred er en voksen mands tommeltot. Hvad betyder det at et tv er 40 tommer? Hvor store fødder har I? Det er spørgsmål børnene bliver bombarderet med, og de tager gerne imod. Der bliver tegnet og forklaret på smartboard’et. Senere klipper eleverne papirsstrimler ud i størrelserne 1”, 1’, 1 alen og 1 favn, og hænger dem op på opslagstavlen.

 

Matematik i 5-6. Kl. På bordet foran mig ligger frilæsningsbogen "Veninder for altid" - en moppedreng af en bog. Den lægges til side ligesom de andre frilæsningsbøger. "6. I fortsætter i TIK Tak mens jeg gennemgår nyt for 5." De hører om negative tal eksemplificeret ved temperaturforskelle. Fx 4-(-2)=6. Der skal øves nogle gange med regneeksemplerne for at alle er med, der arbejdes koncentreret. "Jeg viser hvordan I skal skrive opgaveløsningen op i jeres hæfter."

Samtidig er 6.-eleverne beskæftiget, de regner stille med de opgaver de er nået til.

 

Historie med 7. Vi ser en animation om Luthers indflydelse (Youtubefilm lavet af Folkeuniversitetet ). Hvad er det vigtigste I lagde mærke til? Hvem havde fordel af ændringen? Vi ser derefter et klip fra filmen Martin Luther 2003. Vi lytter til Børnenes Verdenshistorie - Reformationen. God snak efter de forskellige billed og lyd-filer, først afklarende a la hvad betyder det begreb, og et tjek af om eleverne forstår sammenhængen.

Klassen slutter af med en stafet hvor to hold konkurrerer på hvor mange ord de kender med relation til reformationen

 

Engelsk i 3. Kl. Klassen ser "Sammy and Maurice: A Submarine” på storskærm (Fra Pitstop alinea.dk). Fra et kopiark sætter børnene sætninger fra samtalen sammen så de engelske sætninger passer med danske. Børnene læser sætningerne op for læreren. Der deles frilæsningsbøger på engelsk ud. Et ark til boganmeldelse deles ud.

 

Samlet erklæring

Tange Kristne Friskole er en velfungerende skole, og skolens samlede undervisning står fuldt ud mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Elvernes standpunkter i dansk, engelsk og matematik er tilfredsstillende. Undervisningen foregår på dansk, og skolen forbereder eleverne til et samfund med frihed og folkestyre.

 

Tilsynsførende:

Ulf Andersen, Bjerringbrovej 15, 8850 Bjerringbro

Certificeret tilsynsførende

Tlf. 61781239,

Tilsynsrapport maj 2016

761012 Tange kristne Friskole, Husbondvej 39, 8850 Bjerringbro

Som forældrevalgt tilsynsførende skal jeg tilse at undervisningen i fagene dansk, matematik og engelsk samt friskolens samlede undervisningstilbud står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Desuden skal tilses om skolen forbereder eleverne på at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre. Og jeg skal tilse at der undervises på dansk.

I år har jeg været på skolen 3 gange for at følge undervisningen.

Den 1. december 2015:
I 1. og 2. klasse dansk startede timen med en julesang og derefter at skrive 10 min. om "traditioner". Mens holdet skriver er en elev med en lærer ude for at læsetræne. Alle børnene læser deres skrevne tekst op. Der lyttes efter udlyd, og der krydses af i skemaer, så der hurtigt kan rettes. Der er god fokus.
Morgensamling med en ny sang og en andagt ud fra teksten.
3. og 4. kl. dansk Arbejder med bogen "Jeg er Frede": Tegn en taleboble og en tankeboble, hvad skal der stå i de to bobler (kapitel 7). Er der forskel på hvad vi siger og hvad vi tænker? Det er lidt abstrakt for enkelte, men en rigtig god øvelse. Og der vises god forståelse af teksten. De kommer godt omkring hvad det betyder for dem (os) selv.

Projektuge med 9. kl. (4 elever). Overskriften er medier. De unge har valgt fx Børns brug af smartphone ipad, Medieafhængighed, …

Der undervises også i disponering af tid, "Du må ikke gøre det for perfekt, det kan du gøre til sidst"

Matermastik i 7. og 8. Der undervises på to niveauer, det ene hold arbejder selvstændigt mens det andet for gennemgået siden. 8. arbejder med ligninger i Geogebra og 7. med ligedannede og kongruente figurer. De er vant til at vente på hjælp, eller søge hos sidemanden.

Engelsk i 5. og 6. Julen er også her, vi synger Twelve Days Of Christmas. Læreren spørger til oversættelse af nye ord i teksten (Pit Stop). Alle læser højt for sig selv de første 6 linjer af dagens tekst "The Big Jump". Dernæst samtale om teksten. Ud fra lærerens ord på tavlen fortæller eleverne på skift hinanden improviserede historier. Næste tekst gennemgås af læreren på engelsk og der spørges ind til oversættelse, opmærksomhed på enkelt ords udtalelse. Write a poem about bungee jump

Engelsk 4. Der læses højt fra dagens lektie. "Dogs in School" fra Pit Stop. Spørgsmål til teksten, gennemgang af ugedagenes navne. Verbers bøjninger gribes ud fra samtalerne/svarene. ”I kan få hjælp til udtalen af ordene på nettet!”

Skriv i hæfterne: ...

Hvad har I lært i dag?

25. april 2016:
Alle starter morgenen med læsning i 15 min.
 

Dansk i 5/6. kl. Læreren gennemgår programmet for de næste 2 timer, det står på tavlen ved timens start. Der kan vælges mellem at spille et slut optrin fra novellen ”Det røde hjerte”, hvis man har forberedt sig til det der hjemme, eller man kan vælge at skrive en ny slutning til novellen.

Ved morgensamlingen blev 9. Klasses eksamensfag afsløret, klassen var tilfreds med fagene.

Dansk i 5/6: Tre hold viste deres afslutning for klassen. Samtale om indhold i de tre fremvisninger, også om processen med at nå til en fælles løsning.

De skriftlige løsninger blev læst højt. Der blev vist forskellige vinkler på historien.

Sidste opgave i timen: ”Skriv en tidslinje for novellen.”

9. Kl dansk: Eleverne skal vælge tekster til eksamen. De laver lister med hvad der er godt ved teksterne fx: Den er god at fortolke på, sproget er interessant, jeg kan inddrage andre tekster.... Der er kommentarer som: "Jeg tror der ligger mere skjult i denne tekst end jeg lige har fundet endnu, det er den jeg tager."

7. - 8. Dansk: At læse Litteratur, ”Ikke min dag” af Helle Helle

Hvordan ser I på novellen i dag? Det er meget ændret. Jeg lagde meget mærke til sætningerne. Husk I har hver jeres måde at gribe en historie an på. 

Hvordan virkede metoderne, hvor meget gav de os? Vi tog først Umiddelbar oplevelse, dernæst Oplæsning med bevægelse (læseteater), Isbjergteknikken (siger et og mener noget andet), Sproget. Først gennemgang ved tavle med spørgsmål, siden gruppediskussion hvor alle ser ud til at deltage. 

5. - 6. Matematik: Hurtigt tjek op på hvor langt klasserne er kommet efter lærerfravær (2 min). Rumfang med 6. Kl. mens 5. arbejder alene. Der byttes og 5. får gennemgået målestoksforhold. Der arbejdes med systemet MatematikTak.

Begge klasser arbejder nu med læreren som hjælper. ”Jeg mangler din udregning, facit er rigtigt.” Der sendes lektier til sygemeldt elev.

9. Matematik

Gennemgang af færdighedsprøven på smartboard.

7. Engelsk

Gennemgang af opgaveside i Engelsk Øvehæfte (Forlaget Sprogbøger). De har sådan en side for om ugen. Pitstop Task Book./ Write all the words for being big, and for being small.../Ordenstal/mængdetal./Stil jer op i to cirkler over for hinanden drenge/piger, drengene starter med at beskrive personerne på billedet, hvordan er idealet for udseende i dag....

Materialerne i undervisningen er som man vil kunne finde dem i en folkeskole. Ud over egne materialer lånes på VIA Center for Undervisningsmidler

Det er min vurdering ud fra iagttaget undervisning og standpunktskarakterer, at elevernes standpunkt fuldt ud lever op til hvad der kræves på tilsvarende klassetrin i folkeskolen, og at undervisningen lever op til de krav der stilles til folkeskolen. Der undervises på dansk undtagen i fremmedsprog.

Af undervisningen kan jeg se at skolen har som mål at eleverne skal blive så dygtige som muligt. Af mødeindkaldelse til pædagogisk møde d. 26. april kan jeg se, at temaet denne gang er ”Hvad er god undervisning”, en opfølgning fra tidligere med ”Kvalitet i undervisningen”. Jeg glæder mig til at høre mere fremover.

Det er min opfattelse at Tange Kristne Friskole arbejder på at forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elev­ernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds – og men­ne­ske­rettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene – friskolernes § 1.

Venlig hilsen

Ulf Andersen

Tilsynsførende

Tilsynsrapport juni 2015

761012 Tange kristne Friskole, Husbondvej 39, 8850 Bjerringbro

På vej til skolen så jeg en flok børn løbe væk fra skolen... De var på den faste rute til morgenløbeturen. Nogle løb til mens andre luntede afsted i mere adstadigt tempo. En anden dag sidder børnene og læser i klasserne, for på de dage har de ”læsebånd”. Her er der også tid til at en lærer kan læsetræne med enkelte elever.

 

I år har jeg været på skolen 4 gange - to gange for at følge undervisningen (d. 20. nov./14. april) og en gang for sammen med skolens leder at forberede deltagelsen i et efterfølgende lærermøde. 

 

Jeg har deltaget i undervisningen i 1. – 7. klasse. De to dage nåede jeg at følge undervisningen i dansk, matematik, engelsk og værkstedsfag.

I dansk blev der med de yngste arbejdet med digte fra ”Tusind Pølser” - find vigtige ord fra digtet, skriv det i hæftet og tegn til. Senere i timen varieredes der med lytteøvelser med bevægelse. En anden gang var emnet eventyr. Her talte de ud fra en fortællekasse læreren havde, den indeholdt personerne fra Klods-Hans– det var spændende. Børnene kendte mange eventyr, heraf var mange Disney udgaver.
I 2. klasse gav eleverne hinanden spørgsmål ud fra arbejdskort, fx: Den er varm. Gættes der forkert, gives endnu en oplysning. Den lyser… I 3. klasse arbejdede de med ”Tid til læseforståelse”. Det er interessant at se børnenes forståelse for sproget vokse.
I 6. – 7. klasse lærte de om billedanalyse. Først beskrive hvad I ser, dernæst fortæl hvordan det virker på beskueren. Alle er aktive. I en senere time er 7. klasse ved at planlægge produktionen af en musikvideo. Teksterne har eleverne oversat til dansk, og der diskuteres virkemidler i de forskellige grupper. Citat fra en elev til en anden: Du er på Word-online, der kan du ikke lave spalter.”

I matematik delte 2. og 3. klasse sig i to grupper. Den ene gruppe lærte at spille et nyt terningespil mens den anden arbejdede med matematikhæftet. Her tjekkede de om der var sider der kunne gøres færdige, ellers kunne de fortsætte med…
Også 6. – 7. var delt op i to hold. Første hold skulle arbejde med nogle opgaver i MatematikTak. Der bliver lige gennemgået et par opgaver så de kan arbejde videre alene. 7. kl. fortsætter med reduktion som de startede på i går. Citat fra timen: Hvor er din udregning til opg. 5? Det står der ikke noget om! Jamen det ved du din lærer ønsker.

Engelsk med 4. – 5. bød på samtale om ”World Solar Challenge”, et løb for soldrevne biler, der finder sted i Australien hvert andet år. Alle taler engelsk evt. med hjælp.

De taler ud fra et kort på smartboardet og fra teksten i bogen, Pit Stop. De når også fælles oplæsning af tekst, at spille ordleg med ærteposer, skriftligt arbejde – and remember your homework for tomorrow the 21st.
6. – 7. samtaler ud fra et billede af Taj Mahal. De deles op i grupper, hvor de fortæller hinanden om deres indiske pennevenner. Til sidst har de skriftligt arbejde – the rest is homework. Én har lavet det hjemme så han læser i frilæsningsbogen.

 

I værkstedsfag var børnene i gang med at fremstille armbrøst, bue og pil med inspiration fra historie.

 

Det er min vurdering at elevernes standpunkt lever op til hvad der kræves på tilsvarende klassetrin i folkeskolen, og at undervisningen fuldt ud lever op til de krav der stilles til folkeskolen.

Der undervises på dansk undtagen i fremmedsprog.

I år var jeg inviteret med til et lærermøde, hvor vi kunne drøfte nogle temaer med baggrund i de iagttagelser, jeg gør i den pædagogiske praksis. Jeg havde hørt at skolen beskæftigede sig med kvalitet i undervisningen, og jeg kunne fortælle at jeg så kvalitet i undervisningen, og at de greb det forskelligt an. Og at jeg så, at de har tydelige forventninger til børnene - Do your homework. Gør dig umage.
Jeg spurgte blandt andet: Hvordan søger I at lære af hinandens måder at drive klasseledelse / målstyring? Deler I mål med elev / forældre / hinanden?

Det var en interessant samtale, hvor mange synspunkter kom frem, og hvor der var plads til at lytte og tale. Der er en klar interesse for undervisningen, som det også fremgår af hjemmesiden:

Undervisning er at nå hver elev med det han eller hun har brug for at lære lige der hvor de er i livet. Men samtidigt er det at vise dem at de har brug for mere end det de selv kan forestille sig. Det er jo de voksne der har erfaringen til bedst at bedømme dette

Det er min opfattelse at TKF arbejder på at forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elev­ernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds – og men­ne­ske­rettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene – friskolernes § 1.

Venlig hilsen

Ulf Andersen

Tilsynsførende

Tilsynsførendes rapport juni 2014

Til skolekredsmøde d. 3. juni 2014

Tilsynsrapporten er skrevet på baggrund af to besøg, d. 3. december 2013 og d. 26. marts 2014. Jeg har i dette skoleår fulgt undervisningen i dansk på 1.-2., 3.-4. og 8. årgang. I matematik var jeg hos 1.-2., 3.-4. og 8. årgang. I engelsk var det 3.-4. og 5.-6. årgang. 

Desuden deltog jeg i specialundervisning i dansk, hvor der var tid til at hjælpe hver enkelt i en mindre gruppe med at skrive historier, der blev arbejdet med støtte fra CD-Ord, mens en anden skrev ind i en historieskabelon. 

Gennem tiden har jeg set adskillige tegn på at skolen er rummelig, med plads til elever med meget forskellige forudsætninger, og det længe før ordet inklusion blev populært i skolekredse

I en tilsynsrapport skal der også være en helheds vurdering af skolens samlede undervisning. Det er min klare opfattelse, at Tange Kristne Friskole fuldt ud lever op til de krav der stilles til en folkeskole i dag.

Elevernes standpunkt lever op til hvad der på tilsvarende klassetrin kræves i en folkeskole.

Jeg har igen i år oplevet en varieret og engageret undervisning, hvor der stilles forventninger til eleverne ud fra den enkeltes evner og muligheder. 

Et par pluk fra besøgene:

I 1.-2. klasse dansk starter timen med dagens kalender, det er i julemåneden. Børnene skal lære et par vers af julesalmer, så vi synger "Her komme Jesus"

Efter sangen sidder børnene i cirkel på gulvet, deres bedsteforældre har skrevet om julen da de var børn. Før dagens brev blev læst højt, blev børnene spurgt, om de kunne give bud på, hvad der ikke var dengang - TV og iPad! 

2. klasser skriver små historier, og 1. klasse tager bogen "Tusind Pølser" frem. De læser op på skift af digtet "Kanonkongen Knold". De laver skøre krudt-og-kugler-sætninger, som de tegner til. Mens 1. kl. børnene tegner, læser 2. klasse i læsebogen "Ny dansk for anden", de benytter også arbejdshæftet hertil, 1. klasse skifter til at spille vendespil med vokaler eller læse i frilæsningsbøger.  1. slutter af med at skrive på K-siden i skrivebogen. 

Selv om det lyder hæsblæsende, når jeg skriver fra dagens notater, så er erindringen fra dagen, at der var ro på børnene, de vidste hvad der skulle ske.

I engelsk i 5. - 6. kl. er der samme slags variation over timen, der synges karaoke til 12 Days of Christmas, der læses med en gruppe mens en anden arbejder selvstændigt. Så deles der i piger og drenge, pigerne sætter sedler med ord sammen til sætninger, og drengene spiller domino med spørgsmål / svar. Det hele foregår på engelsk. Imens har læreren tid til at hjælpe enkelt elever.

I 3.-4. dansk kom jeg to gange dette skoleår, og det gav mulighed for at se udviklingen i arbejdet med trivsel i klassen. På en opslagstavle var der 3 smileys - rød, gul og grøn. Ved det seneste besøg kunne jeg se hvordan flere af udsagnene var gået i den grønne retning. Ved første besøg havde et par stykker haft en konflikt, og det fyldte sindene. Det blev taget op, hvad var sket, hvad kunne gøres anderledes, hvad kunne de øvrige i klassen gøre...., og der blev refereret til opslagstavlens udsagn fx "Vi skal stoppe, hvis der bliver sagt stop".

Ved mit andet besøg startede dagen med "Læsebånd". Der er ro i alle klasser undtagen for 0. - 2. gruppen, her er ikke helt stille, for her læses højt. I 8. klasse fortalte de unge, at de nu frivilligt læste sværere bøger, men der var dog enkelte der hellere ville løbe en tur.

I matematiktimen i 8. drejede det sig om hvordan en eksamensopgave er opbygget, og der blev givet en vejledning i hvordan man går til opgaverne. Dejlig rolig tilgang til opgaven. Husk nu at gemme i et format, der også kan køre derhjemme. Man er vant til håndtere de forviklinger it også kan give.

På Tange Kristne Friskole oplever jeg en god samarbejdstone personalet imellem, og jeg oplever elever der er hjælpsomme overfor hinanden. Lærer-elevforholdet virker tillidsfuldt.

 

Tilsynsførende

Ulf Andersen

Viceskoleleder

Møllehøjskolen, Viborg kommune

 

Tilsynsførendes rapport 2013

Skolekredsmøde den 29. maj 2013 på Tange Kristne Friskole.

Når jeg skal til at skrive den årlige rapport til forældrekredsen, er det altid spændende at gå
notaterne efter. Situationerne genskabes ud fra udtryk som ”Hvilket tal kommer efter…?
ærteposen kastes”, eller ”Kan du læse tallet?”
Citaterne er fra 1./2. klasses matematik en fredag morgen i januar. Timen startede med at 1.
kl. øvede talrækken på forskellig vis, og 2. klasse arbejdede med Matematik-tak. For øvrigt
byttede klasserne lokale for at give en anden klasse adgang til smartboardet.
Næste time er med 3. klasse, hvor der også varieres i opgaverne. Vi starter med at danne
lydord ud fra en dobbelt konsonant fx sl.., sm… Der øves i at læse højt, ”find ord der begynder
med – sma…”, skriv i 10 min. ”Nytårs aften 2012” i hæftet. Historierne læses op. Der tales om
historien fra sidst, og læselektier gives for til næste gang.
Desuden fortæller mine notater, at der er skrevet ordklasser på vinduet, og at der hænger
kæmpe billeder ned fra loftet (tapetruller). Det gælder for næsten alle undervisningslokaler,
der er plakater med undervisningsrelateret indhold, eller der er skrevet på vinduerne på dansk,
tysk eller engelsk.
Der varieres meget hen over timerne. Der skal lige være lidt opmærksomhed omkring mindste
betydningsbærende enhed – ordet. I 4./5. klasse tager eleverne på skift 3 gange om ugen et
”forundringsord” med til klassen. Denne dag var det ”kompromis”. Klassen skal give deres bud
på, hvad ordet betyder. Derefter arbejdes der i hæftet ”Daglig dosis 4/5 efter klassetrin.
I 8./9. klasses dansktime læses, som det også fremgår af læseplanen, ”Jagten på et
menneske” af Svend Aage Madsen. Første opgave til de unge er, at de i små grupper skal finde
ud af, hvad der sker i første kapitel. Grupperne udfordres af læreren. ”Når I siger det, hvor
har I det fra? Hvad betyder det for…” Fælles lektie til mandag: Lav en personkarakteristik, og
læs side….” Vi går nu over til at forsøge at følge i personerne i ”Jagten på et menneske”
gennem gaderne i Århus på Google Earth, der er lidt knas med hastigheden på pc’en, og en
elev tilbyder sin pc.
Anden besøgsrunde sker i tilknytning til 8./9. kl. projektugen. De arbejder med den fælles
overskrift ”Mødet med det fremmede”. Det resulterer mange forskellige opgaver som: ”Slaver
for flygtninge”, ”Skoleflytning”, ”Ny forskning – hvordan forvalter vi de nye muligheder?” og
”Indvandrer i Danmark”.
De unge arbejder næsten uden pauser, det her er vigtigt. De enkelte elever guides ind i
opgaven, eller opfordres til at finde nye vinkler. Der er lavet videopræsentationer derhjemme
eller under interview, og hvis noget ikke lige fungerer, træder en klassekammerat til.
Ved fremlæggelserne bliver lokalets it-udstyr udfordret, eleverne har arbejdet i mange
formater, de benytter forskellige præsentationsprogrammer med indlagte elementer som video
og lyd. Der er Powerpoint, Prezi og alm. tekstbehandling. Præsentationerne viser, at de unge
får lov til at udnytte deres evner.
Desuden har jeg fulgt 3. kl. i matematik, dansk i 1./2., natur/teknik i 6./7. og engelsk i 7. kl.
Undervisningsmaterialerne er nye som prøvede. En del af min opgave er, at tilse at
undervisningssproget er dansk, og det kan jeg bekræfte.
På skolens hjemmeside loves: Vi stiller krav til eleverne, og vi er opmærksomme på elevernes
forskellige måde at lære det, som er indholdet i undervisningen. Niveauet er naturligvis
forskellig fra elev til elev, og den positive opfordringen til at lære giver vi til alle elever. Også
rosen og anerkendelsen tildeles hver elev. Ros og anerkendelse er vigtig!
Det er det, jeg har set.
Besøgsdagene var d. 4. januar, 30. januar, 6. februar og 6. marts.
Venlig hilsen
Ulf Andersen
viceskoleleder

 

Tilsynsførendes rapport 2012

Skolekredsmøde den 30. maj 2012 på Tange Kristne Friskole.


En tilsynsførende følger undervisningen på skolen ved at lave punktvise nedslag. Nedslagene kommer til udtryk som besøg, hvor man følger forskellige årgange, fag og lærere. Man taler med skolelederen,  lærerne og eleverne. Man ser hvilke undervisningsmaterialer der benyttes, bliver it inddraget i undervisningen?  Hvordan er lokalernes beskaffenhed – er det gode inspirerende lokaler? Man observerer undervisningen, er det en god undervisning? Nogle aspekter af god undervisning er:

  • Klar strukturering af undervisningen
  • En høj andel af ægte læretid
  • Et læringsfremmende klima
  • Indholdsmæssig klarhed
  • Metodemangfoldighed
  • Individuelle hensyn
  • Intelligent træning
  • Transparente præstationsforventninger
  • Stimulerende miljø

 

For at få et indtryk af hele skolens virke følger jeg børnenes timer bredt. Besøgets forløb aftaler jeg med Vagn Bodilsen.

I år d. 1. og 6. februar fik jeg mulighed for at følge 7. - 8. årgangs projektopgave med en dag med forberedelse af opgaverne, og en dag hvor eleverne fremlagde projekterne. Temaet var VÆRDIER.

Eleverne arbejdede engagerede med opgaverne. Der var naturligvis stor spredning i, hvordan de forstod opgaven, fra det filosofiske til hvor meget en uddannelse koster. Nogle af titlerne på opgaverne: Uddannelse, Abort og andre muligheder, Rig/fattig, Life Straw (vand i ulande), Det gode liv (OECD – DK lykkeligste folk), Musikterapi og Hvilke værdier skal en arkitekt lægge i et hus?

På forberedelsesdagen gik læreren rundt for at hjælpe med praktiske detaljer eller ved at udfordre eleverne på opgaven. Ambitionsniveauet var højt. Som én sagde: ”Jeg er sur over, at jeg ikke kan connecte – nej, i virkeligheden over at jeg ikke kan finde ud af mit produkt!”
Og på fremlæggelsesdagen blev der fortalt, fremlagt foldere eller modeller, refereret til hjemmesider eller arrangeret konkurrence for at illustrere en pointe. Alle benyttede Smart Board'en, mest som projektor. Læreren styrede spørgerunden, hvor han spurgte for at give eleverne mulighed for at vise, hvad de kunne. De øvrige elever deltog interesseret.

Den 7. maj fulgte jeg et mere spredt skema, hvor dagen startede med læsebåndet. Der var den sædvanlige læsero, og en enkelt elev gik til side med en lærer for at læsetræne sammen med ham.
3-4. årg. efterbehandlede i N/T et besøg ved søen. De benyttede ”Besøg et vandhul om foråret” af Finn Terkildsen. De  gennemgik hele klassen et afsnit om rovdyr og et om planteædere. På www.danske-dyr.dk valgte de parvis dyr fra vandhullet, læste tekster, kommenterede billeder, så video og løste quiz om dyrene. Og fik man for få rigtige i første runde, så var det godt at det gik bedre i næste. Som indskudt bemærkning, kan jeg fortælle at på IT området står TKF også mål med folkeskolen - ”Mit login virker ikke.” ”Det gør mit heller ikke, Vagn kan du ikke hjælpe?” - Alle kom på.
I 2. lektion havde 2. klasse skriftlig dansk. Første del af timen med at sætte punktum og skrive med stort efter samme og at skrive navne med stort. Klassen var fælles om at arbejde med opgaven, som var en tekst en af eleverne havde forfattet i en tidligere time. Teksten stod på Smart Board'en, og eleverne gav deres bud på hvor punktum skulle sættes. Den, der havde givet buddet, gik til tavlen og satte tegnet og rettede til stort bogstav. Alle kunne følge med i processen. Timen sluttede af med en løbediktat i salen.
I fysiktimen med 8. klasse blev den videnskabelige metode demonstreret. Klassen brygger øl og følger processen. Er der nogen ændring siden sidst? Hvordan har I registreret disse ændringer? Eleverne byder ind med at det kan ses, lugtes og måske smages. De byder også ind med at noget kan måles med oechslevægt... I denne time går kommunikationen  gennem læreren, der samles op og demonstreres.
I den næste time har 8. klasse matematik. Der repeteres rentesregning, rumfang og massefylde. Kan I huske hvordan man... Læreren spørger, og eleverne byder ind og kommer med eksempler. Der regnes opgaver for lige at fæstne det til hukommelsen. Klassen benytter ”Matematik-tak”

Ved det seneste besøg talte jeg med Vagn om bekymrings- eller opmærksomhedsfelter ved at starte 9. klasse op. Det kom prompte, at de er opmærksomme på ikke at blive for resultatorienterede i forløbet, når der nu skulle føres til eksamen på skolen. Jeg er spændt på at følge med de næste år.

Når jeg følger de forskellige klasser, ser jeg børn der ved hvad der skal ske. De kender strukturen på dagen og timerne. De ved hvad der forventes af dem. Der vælges metode efter indhold og for variationens skyld. Alt efter hvilke klasselokaler vi kommer i, er der undervisningsmæssige hjælpeværktøjer sat på vægge eller vinduer. Som fx verbers bøjning.

På skolens hjemmeside kan man se at skolens læseplaner er baseret på undervisningsministeriets læseplaner der gælder for de danske folkeskoler - undtagen for kristendom. Og jeg kan fortælle at friskolens samlede undervisningstilbud står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Og at der undervises på dansk.
Som tilsynsførende skal man nærmest lave en slags varedeklarationskontrol – passer beskrivelsen på etiketten, her er etiketten skolens hjemmesiden, til indhold. Jeg har set på det undervisningsrelevante, og vil denne gang referere til:Vi er en friskole på skolens hjemmeside, her finder man bl. a.

Generelt lægger vi vægt på...

 at skolen er et trygt sted at være for alle

at dagligdagen præges af tillid, respekt, omsorg og hjælpsomhed mellem børn og voksne

at det enkelte barn lærer at vurdere og tage stilling

at børnene bliver fagligt dygtige

at tage hensyn til det enkelte barns kreative såvel som boglige evner, så barnet opnår selvstændighed, selvtillid og personlighed. Mødet mellem barnet og den voksne vil derfor også være en blanding af autoritet og frihed, modspil og medspil

nærhed og nærvær

Det er mit klare indtryk fra besøg på skolen at det forsøges efterlevet.

Venlig hilsen

Ulf Andersen
viceskoleleder 

 

Arbejdstilsynsrapport 18. juni 2012: Grøn smiley!

 

Tilsynsførendes rapport 2011

Skolekredsmøde den 31. maj 2011 på Tange Kristne Friskole.


Som forældrevalgt skal jeg tilse at undervisningen i fagene dansk, matematik og engelsk samt friskolens samlede undervisningstilbud står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Og jeg skal tilse at der undervises på dansk.

Jeg besøgte Tange Kristne Friskole den 11. januar og den 9. februar.

 
Begge gange startede dagen med et 15 minutters læsebånd. Børnene er vant til det, de går bare ind og starter. De fleste griber chancen til at nyde det, selv om en enkelt elev udbrød: ”Der kan gå flere år, inden jeg bliver færdig med en bog.”

Jeg har i år fulgt undervisningen i 3./4. dansk, 4. engelsk, 5./6. matematik, 6. engelsk, 7./8. dansk og historie og 8. i engelsk og matematik. Desuden deltog jeg i en specialundervisningstime for 4. årgang.

 

Lektier er en del af skolens hverdag. Det blev bl. a. demonstreret ved, at en lærer ser i sine notater og spørger til elevernes individuelle arbejder, som vikaren givet dem for dagen før. Eller ved at børnene har skrevet tabeløvelser på papirlapper.

 

Undervisningen har været varieret med bundne og frie opgaver, og der var mulighed for at fordybe sig. I engelsk arbejder holdet fx samlet med ejefald, udsagnsord, skriftsproget og læser en tekst om Energy Drinks. En anden gang fremlægger samme hold deres projekter: Mediepåvirkning (Grand Theft Auto, et computerspil), Fritid da vore bedsteforældre var børn, Leg og læring…


Børnene arbejder individuelt og i mindre grupper. Det er tydeligt at livet i de samlæste årgange har vænnet børnene til at der skal være arbejdsro så årgangene/grupperne kunne undervises hver for sig mens de øvrige arbejdede videre.

 

Efter timerne taler jeg med lærerne om metoderne der benyttes i undervisningen, fx om det at benytte elementer fra Coorperative Learning.

 

Undervisningen på Tange Kristne Friskole står mål med undervisningen i folkeskolen og undervisningen foregår på dansk, dog ikke i faget engelsk, her undervises der naturligvis på og i engelsk.

Materialerne er som man vil kunne finde dem i en folkeskole. Nye og lidt ældre lærebøger i den sammenblanding som økonomi og præferencer giver.  Desuden vinder IT også her naturligt terræn.
 

 


Venlig hilsen

Ulf Andersen
viceskoleleder 

 

Tange d. 31. maj. 2010

Tilsynsrapport 2010 

Som forældrevalgt skal jeg tilse at undervisningen i fagene dansk, matematik og engelsk samt friskolens samlede undervisningstilbud står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Og jeg skal tilse at der undervises på dansk.

 I dette skoleår har jeg besøgt skolen 2 gange, første gang d. 10. december 2009 og senest d. 26. maj 2010. Ved første besøg deltog jeg også i en pædagogisk eftermiddag.

På den pædagogiske eftermiddag var emnerne ”På hvilke måder kan det eksterne tilsyn inddrages konstruktivt og fremadrettet i forhold til friskolens vurdering af den samlede undervisning/virksomhed.” og ”Test og diagnostiske prøver”. Blandt andet talte vi om at sikre at tilsynet kom rundt til alle elever i løbet af et par år. Mødet bekræfter at lærerne er engagerede i deres arbejde, og at de gerne taler om metoder og indhold. Vi kom ind på hvad der krævedes for at kunne tage prøver, og selvfølgelig hvorfor prøverne kunne være nødvendige.

Fra det seneste besøg:

5./6. kl. havde taget vindmølleprojektet op igen i N/T (jeg var også med i første besøg). Børnene skulle tage stilling til møllehusets placering i forhold til stel – hvor mange centimeter skal der saves af når 3,6 cmaf stangen skal går op i den ombyggede krank? Eller hvordan måler I at spolerne giver strøm?

I 7./8. klasse hørte jeg klassens sidste bogfremstillinger. Handlingen blev refereret, personkarakteristik blev præsenteret, der blev diskuteret om det var gode bøger. Det faldt forskelligt ud, for drenge i den alder ligner andre drenge i den alder, så enkelte mente at deres bøger var laaange. Oplæggene tog afsæt i skriftlige besvarelser af opgaven.

Dansk i 5./6. klasse blev præsenteret ”som noget nogen måske kunne synes kedeligt, men det er vigtigt at I kan skelne..” Forskellige eksempler med brug af genstandsled og eksempler med omsagnsled til grundled blev brugt. Børnene svarede med tilsvarende eksempler.

1./2. klasse arbejdede med 3 samtidige opgaver. 1. klasse sorterede ord alfabetisk, 2. kl. lavede ord ud fra tre bunker af bogstaver (øvelse i bogstav / lyd) og en elev gennemgik en læseprøve (vrøvleord) med læreren. Alle nåede at læse i frilæsnings­bogen.

4. klasse startede engelsktimen i musik, her sang de en ny og en kendt sang før de fik læst et eventyr højt. Eventyrbogen havde gode billeder og læreren spurgte om der var nogle ord de kendte. Efter hver side blev der genfortalt på dansk af eleverne så alle kunne følge historien. Enkelte ord blev taget op. Muzzy, en tegnefilmsbjørn der foretrækker at spise ure, førte os gennem brugen af tillægsord, og der blev plads til at børnene kunne deltage i en taleøvelse. Der blev lige tid til en lille skriveøvelse inden timen sluttede.

 Jeg har desuden fulgt undervisning i matematik og historie i dette skoleår.

 Jeg har oplevet en kompetent og varieret undervisning på Tange Kristne Friskole, og den står mål med undervisningen i folkeskolen - og undervisningen foregår på dansk

 Materialerne i undervisningen er som man vil kunne finde dem i en folkeskole. Ud over egne materialer lånes på CFU - Center for undervisningsmidler.
 

Ulf Andersen

viceskoleleder

 

 

 

Tilsynsførendes rapport 2009

Skolekredsmøde den 3. juni 2009 på Tange Kristne Friskole.
Beretning fra tilsynsførende Ulf Andersen.

Som forældrevalgt skal jeg tilse at undervisningen i fagene dansk, matematik og engelsk samt friskolens samlede undervisning står mål med hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Og jeg skal tilse at der undervises på dansk.

Fra de to besøg i dette forår, d. 3. marts og d. 27. april:

Første dag var en matematik- og engelskdag, da jeg fulgte undervisningen i 3.-4. klasse, hvor 3. kl. lavede 1-kvadratmeter-stykker til forstålese af arealberegning og de spillede talspil mens en elev fra 4. fik gennemgået nyt stof. Citat fra tinmen: "Det er vigtigt at du gør noget så du kan finde ud af det." 5.-6. kl. arbejdede ud fra matematikbogen Tik-Tak. 1.-2. klasse øvede plusstykker gennem lege, bl.a. plusstratego og gode-venner-spil. 6. og 7. klasserne kom omkring flere aktiviteter i engelsk: oplæsning, samtale, sang og konkurrencer. Selv om der er store udsving i børnenes forkundskaber blev alle inddraget aktivt i undervisnigen.

Mandag d. 27. april deltog jeg i 7.-8. klasses matematiktime. Her skrev jeg i mine notater at undervisnignen af to klasser sammen kræver en særlig forbredelse af læreren og arbejdsrytme af eleverne. 7. årgang arbejdede med købmandsregning (køb rulleskøjtereller beregn pris med rente), mens 8. fik gennemgået opgaver med rumfang på smartboard'en. I den efterfølgende dansktime så de på portrætter, skrevne portrætter. Der var en god levende snak om hvad portrætter kan/skal indeholde. Derefter havde jeg først dansk og siden musik med 3.-4. klasse. Begge timer med engagerede elever.

Af og til er der udstillinger, denne gang så jeg en flot udstilling af ler-hjemmesko.

Som på andre skoler, har I udskiftning af personale. Det giver en opgave med at videregive normer pg værdier. Hvordan I gør det, vil jeg gerne høre merer om.

Undervisningen på Tange Kristne Friskole står mål med undervisningen i folkeskolen og undervisningen foregår på dansk, dog ikke i faget engelsk, her undervises der naturligvis på og i engelsk.

Materialerne er som man vil kunne finde dem i en folkeskole. Nye og lidt ældre lærebøger i den sammenblanding som økonomi og præferencer giver.

Venlig hilsen

Ulf Andersen
Viceskoleleder, Møllehøjskolen, Brunshåb (Viborg kommune)

Ulf Andersen er som tilsynsførende valgt af forældrene og er uafhængig af friskolen 


Tange Kristne Friskole - Husbondvej 39, 8850 Bjerringbro - DK - 86 65 92 11 - tkf@fkf-skoler.dk

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk