Forebyggelse af mobning på friskolen

Definition: Mobning er det, som sker, når en person over længere tid holdes ekskluderet af en gruppe fx klassekammeraterne eller en vennegruppe. Det kan fx ske ved, at personen ignoreres, holdes udenfor, bagtales, latterliggøres eller behandles nedværdigende. Mobning er ikke altid en bevidst handling (sundhed.dk og redbarnet.dk).

Her på skolen er forebyggelse og bekæmpelse af mobning en forpligtelse i det daglige pædagogiske arbejde. Forpligtelsen påhviler eleven, forældre og medarbejdere. Klasselæreren har en vigtig funktion ved at medvirke til, at eleverne i gruppen arbejder på at lære at fungere godt socialt og at opnå respekt for de andre.

Der arbejdes på alle klassetrin med trivselsforløb som fx legegrupper, trivselsgrupper og chilloutgrupper. Desuden arbejdes der med sproget, empati og fællesskab. Dette har til formål at øge fællesskabet imellem eleverne, men også blandt forældrene. For yderligere information, se vores trivselplan her:

 

Handleplan

Niveau 1 Den enkelte medarbejder tager initiativ til at undersøge og løse konflikter mellem elever. 

Niveau 2 Klasselæreren inddrages og har til opgave at undersøge problemets karakter gennem samtale med de involverede elever.

Pågældende elevforældre kan orienteres (dette beror på en konkret vurdering).

Klasselæreren (evt. i samråd med skolelederen) tager stilling til om problemer skal drøftes på klassen/gruppen.

Skolelederen orienteres om sagens karakter.

Niveau 3 Problemet har sådant et omfang, at der afholdes et møde mellem de involverede elever og deres forældre, enten som et fælles møde, hvor sagen belyses, eller som møder med de enkelte forældre.

Herefter træffes forpligtende beslutninger for alle parter.  

Niveau 4 Problemet vurderes at have sådan en karakter, at der skal iværksættes pædagogiske foranstaltninger.

Skolelederen medvirker sammen med klasselæreren til, at beslutningerne bliver effektueret.

I sidste instans kan mobning indebære en bortvisning fra skolen i en kortere periode eller for altid.

Forebyggende trivselsplan på Tange Kristne Friskole

På Tange Kristne Friskole ønsker vi at lægge vægt på forebyggende trivselsindsatser til gavn for det sociale samspil og klassemiljøet.  

Vi arbejder bevidst for, at børnene oplever tryghed og stor trivsel på skolen og i de enkelte klassefællesskaber, da trivsel er vigtig for barnets almene udvikling og samtidig en forudsætning for læring.  

Det forebyggende trivselsarbejde vil være en løbende indsats igennem hele barnets skolegang på Tange Kristne Friskole. Disse indsatser igangsættes i klasserne af en AKT-lærer (Adfærd, Kontakt og Trivsel) i samarbejde med klasselæreren. Udover disse strukturerede trivselsforløb, arbejdes der løbende med trivselsarbejde i klasserne.  

Det er klasselæreren, der har hovedansvaret for at arbejde med klassens og den enkelte elevs trivsel – i samarbejde med forældrene.   

De enkelte forløb vil indeholde øvelser, lege og samtaler, der øger børnenes kendskab til hinanden samt forståelse og respekt for hinanden. Målet for dette arbejde er stærke børne- og klassefællesskaber med høj trivsel og stort livsmod.  

På Tange Kristne Friskole er det Laila Hjørnholm, der er AKT-lærer. AKT-lærerens arbejde består hoved-sagligt af forebyggende trivselsarbejde i klasserne samt her-og-nu-indsatser, når klasser eller enkelte børn har behov.  

Konflikter er en grundlæggende del af menneskelivet, og konflikthåndtering er derfor også et løbende fokuspunkt på alle alderstrin på Tange Kristne Friskole. Målet med at arbejde med konflikthåndtering er at hjælpe eleverne til bedre at forstå egne og andres følelser og behov i konfliktsituationer, samt arbejde med hvordan man så kan agere i disse situationer. 

Læs mere om tiltag for enkelte klassetrin nedenfor.

0. klasse – Velkommen i skole

Trivselsarbejdet i klassen tager udgangspunkt i den aktuelle børnegruppe. Vi har særligt fokus på følgende:

  • Opleve at lykkes som skolebarn: At "jeg kan godt" gå i skole - at mestre hverdagen, føle succes.
  • Opleve sig som en ligeværdig del af et trygt og åbent fællesskab: At "høre til" og mærke at der er plads til alle.
  • Deltage positivt i fællesskabet: "Melde sig ind" i fælles aktiviteter, også selvom man ikke har lyst. Invitere med i leg, sige pyt, tak og undskyld. Arbejde sammen med mange forskellige.
  • Lære at indgå i skolens og klassens rammer og rutiner.

Vi har før og efter skolestart samarbejde med vores egen børnehave om en sammenhængende og meningsfuld overgang mellem børnehave og skole. Bl.a. følger en pædagog fra børnehaven med i nogle timer i starten af 0. klasse for at skabe tryghed og bidrage til en god overgang.

Vi arbejder med skiftende ugemakker-ordning og træner sociale kompetencer i leg. Vi inddeler klassen i legegrupper á 3-4 elever, som besøger hinanden hjemme på skift.

1.-3. klasse – Klassefællesskab og kommunikation

Trivselsarbejdet tilpasses den enkelte klasse, så vores fokus er på det, der aktuelt er mest behov for i den pågældende klasse.

I løbet af 1., 2. og 3. klasse arbejder vi med:

  • Sprog og kommunikation. Vi øver os på giraf – og ulvesprog.
  • Temperament og impulskontrol. At hjælpe børnene med at få et fælles sprog for svære følelser.
  • Fællesskab. At styrke klassens fællesskab og omsorg for hinanden, bl.a. via legegrupper. Konfliktløsning. Målet er, at eleverne får bedre mulighed for at løse evt. uenigheder - alene eller med hjælp fra en voksen.
  • Empati og grænser. At genkende hinandens følelser og kropssprog og respektere hinandens grænser.

 

I løbet af 2. eller 3. klasse får vi besøg af SSP til et forældremøde omkring temaet: “Forældre forebygger bedst i flok - også når de tager ansvar for børnenes digitale fællesskaber.”

I tilfælde af mobning arbejder vi ud fra skolens antimobbepolitik: (https://www.tangekristnefriskole.dk/antimobbepolitik/)

 

 

4. klasse Venskaber og konflikthåndtering  

 

I 4. klasse skal der i klassen tales om pubertet. Fokus her er både de fysiske forandringer i kroppen og pubertetens konsekvenser for elevernes venskaber. 

Konflikthåndtering: Introducere konflikttrappen som et visuelt værktøj. Ud fra forskellige cases udvikle elevernes perspektiveringsevne – at kunne se en konflikt fra flere sider og lære at handle empatisk og med respekt for hinanden 

Trivselsgrupper fra indskolingen fortsætter - klassevis. Dette for at styrke fællesskabet i den enkelte klasse og hjælpe eleverne til/med et rummeligt og stærkt fællesskab. 

 

5. klasse Det gode liv – en del af klassefællesskabet både online og offline 

 

Vi inviterer SSP til et oplæg om det gode liv både online og offline, trivsel i klassefællesskabet, og hvad loven er. Indsatsen involverer både klassens elever og deres forældre på et efterfølgende forældremøde.  

Konkrete sociale medie: Hvordan skriver man pænt til hinanden, hvordan beskytter man sig selv, hvordan siger man fra på nettet og hvordan overfører man det til virkeligheden gennem sproget og opførslen.  

Eksplicit seksuelt materiale på nettet: Emnet tages op på den årlige SSF-dag eller i emneugen. Emnet behøver ikke fylde hele dagen og skal tilpasses den pågældende elevgruppes behov. 

 

6. klasse – sundt selvværd 

Konkrete emner: 

Seksualitet: dreng/pige 

Selvværd og kropsbillede 

Normer i kommunikationen – sprog, opførsel og situationsfornemmelse i virkeligheden og på sociale medier 

Hvad kan vi bruge forældre til? 

Konflikthåndtering - repetition fra 4. klasse 

 

7.–9. klasse – sunde fællesskaber 

Trivselsarbejdet tilpasses den enkelte klasse, så vores fokus er på det, der aktuelt er mest behov for i den pågældende klasse. 

I løbet af 7. - 9. klasse vil der blive afholdt og arbejdet med:  

Frikvartersaktiviteter (at have et fælles tredje) 

SSP vil afholde undervisning for eleverne i aktuelle emner (fx alkohol, sociale medier og sunde fællesskaber). 

Der vil være en uges undervisning med fokus på sundhed, seksualitet og familiekundskab. 

Tilbud om at indgå i legepatrulje for yngre elever. 

Der vil blive afholdt 7 årlige chill out-arrangementer af klassens forældre. 

Der vil blive afholdt et opstartsarrangement i 7. kl. for at ryste evt. nye gruppe af elever og forældre sammen.  

 

Særligt for 9. klasse vil der blive arbejdet med: 

Det lille fællesskab i klassen. 

At alle i klassen inkluderes socialt i skoletiden. 

At der vedligeholdes fællesskaber i fritiden. 

Den faglige stolthed ved skolearbejdet er også en vigtig ting i mange elevers verden, den stolthed arbejder vi med i skolehverdagen til gavn for elevernes selvværd og selvtillid. 

 

 

Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk